Dansk/svensk Gårdhund / Fotos Mai Tuk K9-kuld 0-8 uger

Fotos Mai Tuk K9-kuld 0-8 uger

Helle Priess